Угоди користувача


Даним документом ПП "Знак Якості" пропонує будь-якій третій особі прийняти нижченаведені умови використання сервісу znakachestva.ua.


Увага! Використання сервысу znakachestva.ua без прийняття умов, що містяться в цьому документі, не допускається.

1.1. Для цілей даної Угоди, нижченаведені терміни та визначення тлумачаться таким чином:

Адміністрація Сервису, Адміністрація – уповноважений орган, який здійснює контроль, нагляд, управління Сервісом, сторона цієї Угоди, ПП "Знак Якості".

Продавець – Користувач, який зареєструвався в якості особи, що здійснює продаж Товарів з використанням Сервісу.

Контент – елементи дизайну, графічні зображення, скрипти, програми для ЕОМ, аудіо, відео та інші об'єкти інтелектуальної власності, права на які належать Адміністрації.

Персональна сторінка – це web-сторінка (особистий кабінет), що містить відомості про Користувача і дозволяє Користувачам здійснювати придбання Товарів або розміщення інформації про Товари.

Користувач – фізична або юридична особа, яка здійснює використання Сервісу, Сторона цієї Угоди.

Покупець – будь-який Користувач, який не зареєстрований в якості Продавця.


Сервіс – сервіс, призначений для публікації Продавцями інформації про Товари, що відчуджуються. Являє собою сукупність розміщених в мережі Інтернет web-сторінок і програмних рішень, об'єднаних єдиною тематикою, дизайном і одним адресним простором домену znakachestva.ua/ (і/або інших доменів, які можуть для цього використовуватися Компанією час від часу). Стартова сторінка Сервісу, через яку Компанія припускає здійснювати доступ до решти основних web-сторінок, розміщена в мережі Інтернет за адресою http://znakachestva.ua/.


Угода – дана угода, укладена між Користувачем і Адміністрацією, в якій визначені умови і порядок надання використання Контенту Користувачам, умови використання Сервісу.

Сторони — Компанія і Продавець, який прийняв (приймаючий) дійсну Угоду.

.
Товар – будь-які речі, відчужувані Продавцями, оборот яких не заборонений законодавством України. Під товарами також можуть розумітися роботи, послуги та інші нематеріальні об'єкти і права.


1.2. Дана Угода може містити поняття і терміни, не визначені в Розділі 1. У цих випадках тлумачення понять і термінів проводиться відповідно до тексту і змісту Угоди. У разі відсутності однозначного тлумачення поняття і терміна в тексті Угоди, в першу чергу слід керуватися тлумаченням понять і термінів, які використовуються на web-сторінках Сервісу.

1.3. Всі терміни та визначення, зазначені в Розділі 1 даної Угоди повинні розцінюватися виключно в тому сенсі, який їм надано Угодою. Законодавство України або інші нормативно-правові акти можуть тлумачити терміни та визначення по-іншому, проте в цілях даної Угоди слід керуватися смисловим значенням, закріпленим Угодою.

1.4. У разі розбіжності інформації, розміщеної в сервісі, з інформацією, вказаною в цій Угоді, слід керуватися інформацією, вказаною в Сервісі.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний документ являє собою публічну оферту.

2.2. Повним і беззастережним Акцептом є здійснення Користувачем дій в порядку, визначеному цією Угодою.

2.3. Дана Угода застосовуються для врегулювання відносин між Адміністрацією та Користувачем у всіх питаннях, пов'язаних з використанням Сервісу. До незареєстрованих Користувачів Угода застосовується в тій частині, наскільки це можливо з урахуванням функцій, доступних незареєстрованим Користувачам.

2.4. Дана Угода застосовується до відносин Сторін, пов'язаних з наданням Адміністрацією Користувачеві послуг з використанням Сервісу.

2.5. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту початку використання Сервісу. Використання Сервісу або реєстрація Користувача в Сервісі означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди, а також умов Сервісу.

2.6. Акцепт Угоди означає, що Користувач згоден з усіма положеннями цієї Угоди, і рівносильний укладенню договору відповідно до законодавства України, звичаями ділового обороту, або нормами міжнародних договорів.

2.7. Дана Угода надається в електронному вигляді для ознайомлення Користувачу в момент його реєстрації. Чинна редакція Угоди розташовується в мережі Інтернет за адресою: https://znakachestva.ua/, кожен Користувач має можливість ознайомитися з діючою редакцією Угоди в будь-який момент часу.

2.8. Акцепт даної Угоди здійснюється шляхом натискання Користувачем кнопки «Приймаю», під час реєстрації в Сервісі, або шляхом вчинення дій, спрямованих на фактичне використання Сервісу.

2.9. Приймаючи угоду, Користувач підтверджує, що він діє сумлінно, добровільно і розумно в межах своєї правоздатності (дієздатності), не маючи перешкод до прийняття даної Угоди, повністю розуміє значення і сенс даної Угоди.

2.10. Приймаючи угоду, Користувач підтверджує, що законодавство його країни не перешкоджає йому користуватися Сервісом.

2.11. Початок користування будь-якими можливостями і функціями Сервісу, включаючи перегляд сторінок, незалежно від факту реєстрації або публікації інформації в Сервісі, означає згоду Користувача з Угодою без будь-яких відмовок.

2.12. Дана Угода може бути змінена та / або доповнена Адміністрацією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення.

2.13. Приймаючи цю Угоду, кожен Користувач зобов'язується переглядати можливі зміни в Угоді, розуміє ризик настання можливих негативних наслідків, пов'язаний з невиконанням цього обов'язку. Подальше використання Сервісу Користувачем після внесення змін до Угоди свідчить про прийняття Користувачем змін і про намір продовжити використання Сервісу.

2.14. До відносин Сторін в якості застосовного признається виключно право України.

2.15. Порядок використання Сервісу може бути описаний на його відповідних web-сторінках. При використанні Сервісу Користувач зобов'язується знайомитися з інформацією, опублікованою на web-сторінках Сервісу, що стосується його використання.

2.16. Умови використання Сервісу Продавцями також можуть регламентуватися іншими документами, що укладаються між Продавцями і Адміністрацією.

3. ОПИС ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ СЕРВІСУ

3.1. Основні цілі Сервісу - надання Продавцям і Покупцям єдиного мережевого простору, підтримка малого бізнесу, об'єднання, акумуляція сегментів ринку, торгових точок, товарів і послуг (принцип одного вікна).

3.2. Основними задачами Сервісу являються:

- отримання Покупцями повної і достовірної інформації про Товари, Продавців;

- відчуження Товарів Продавцями;

- придбання Товарів Покупцями;

- залучення Покупців, створення у них зацікавленості в Товарі, Продавці;

- підвищення відвідуваності сайтів Продавців за рахунок припливу нових Покупців;

3.3. Продавці самостійно визначають умови продажу Товару, вказують інформацію про товар, що підлягає публікації.

4. ВИНАГОРОДА АДМІНІСТРАЦІЇ

4.1. Покупці отримують доступ до Сервісу безоплатно, якщо інше не зазначено на відповідних web-сторінках.

4.2. За використання Сервісу Продавці виплачують винагороду в розмірі, зазначеному на відповідних web-сторінках або визначеному окремою угодою з Адміністрацією..

4.3. Адміністрація має право надавати інші послуги, не передбачені цією Угодою. Відомості про умови і порядок оплати таких послуг можуть розміщуватися Адміністрацією на web-сторінках Сервісу.

4.4. Більш детальні умови про розмір винагороди, способи поповнення електронного рахунку можуть розміщуватися Адміністрацією на web-сторінках Сервісу..

5. УМОВИ НАДАННЯ КОНТЕНТУ

5.1. Сервіс містить Контент, який надається на умовах невиключної ліцензії без права її передачі третім особам.

5.2. Ліцензія надає Користувачу можливість відтворення і здійснення публічного показу Контенту в мережі Інтернет необмеженому колу осіб, без права його копіювання.

5.3. Використання Контенту іншим способом, не встановлених цією Угодою, не допускається.

5.4. Ліцензія надається на термін дії Сервісу, проте окремі її елементи можуть бути надані не в повному обсязі, в залежності від умов оплати, розміщених на сервісі.

5.5. Адміністрація гарантує, що вона є належним правовласником на Контент. Адміністрація також гарантує, що Контент не містить будь-яких елементів, які порушують права третіх осіб.

5.6. Використання Контенту допускається на території будь-якої держави, в якому використовується Контент.

5.7. Ліцензія надається Користувачеві безоплатно.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

6.1. Користувач зобов'язується вказувати при реєстрації достовірну інформацію про себе, свої контактні дані, платіжні реквізити (розрахункові рахунки, реквізити інших платіжних систем, електронні гаманці і т.п.).

6.2. При изменении информации о себе, своих контактных данных, платежных реквизитах Пользователь обязуется своевременно вносить соответствующие изменения.

6.3. Для входу на Сервіс Користувач використовує логін і пароль, вказаний (отриманий) ним при реєстрації.

6.4. При доступі Користувача до Сервісу може застосовуватися технологія авторизації Користувача в Сервісі, а також для збору статистичних дані, зокрема, про відвідуваність Сервісу.

6.5. При виникненні проблем з використанням Сервісу, а також при втраті логіна і (або) пароля, Користувач має право звернутися в службу підтримки Сервісу з проханням про відновлення пароля, або з проханням про надання допомоги або усуненні проблеми, що виникла.

6.6. Для відновлення пароля Користувач може скористатися спеціальною формою для відновлення пароля, розміщеної в Сервісі.

6.7. Користувач зобов'язується дотримуватися необхідних заходів обережності, пов'язані з безпекою логіна, пароля, а також здійснювати необхідні дії, спрямовані на встановлення цілісності інформації, що представляє для нього цінність.

6.8. Користувач зобов'язується дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки і ведення переговорів при використанні Сервісу, поводитися з повагою по відношенню до Адміністрації, інших Користувачів, не допускати зі свого боку висловлювань, які ганьблять честь, гідність і ділову репутацію Адміністрації та інших користувачів.

6.9. При використанні Сервісу забороняється будь-яка поведінка, що може розглядатися міжнародним законодавством або законодавством України як протиправна, що порушує публічне, або приватне право.

6.11. При використанні Сервісу забороняється поширення інформації (або гіперпосилань на неї):

- яка містить загрози, дискредитує, ображає, що ганьбить честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб;

- яка є вульгарною або непристойною, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;

- яка містить сцени нелюдяного поводження з тваринами;

- яка містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;

- яка пропагує та / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;

- яка пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій,

- яка містить інформацію конфіденційного характеру, включаючи, але не обмежуючись, державну і комерційну таємницю, інформацію про приватне життя третіх осіб;

- яка містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;

- яка закликає до вчинення шахрайських дій;

- інших чином порушує права і інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України, чи міжнародних договорів.

6.12. Користувачу забороняється вказувати недостовірну інформацію про себе, реєструватися від імені іншої особи, без належних на те повноважень, вводити Адміністрацію в оману щодо своєї особи.

6.13. Користувач зобов'язується інформувати Адміністрацію про будь-який несанкціонований доступ до його сторінки.

6.14. Користувачу забороняється вчиняти будь-які дії, спрямовані в обхід Сервісу, заподіяння шкоди іншим Користувачам, в тому числі шахрайські дії, використання стороннього програмного забезпечення, яке завдає шкоди і т.п.

6.15. При здійсненні використання Сервісу Користувач зобов'язується не порушувати права третіх осіб, в тому числі не поширювати інформацію, яка не відповідає дійсності, поводитися добросовісно по відношенню до інших Користувачів.

6.16. Користувач зобов'язується не вчиняти дій, що порушують інтелектуальні права третіх осіб, не розміщувати Контент без згоди автора, або з порушенням умов використання, на яких автор надав такий Контент.

6.17. У разі, якщо Користувач діє від чийогось імені, то він зобов'язаний повідомити про це при реєстрації, а при необхідності надати Адміністрації довіреність, агентський договір або інші документи, що підтверджують повноваження.

6.18. У разі, якщо фізична особа діє від імені і за дорученням юридичної особи, то вона зобов'язується повідомити (вказати) про це під час реєстрації, а при необхідності надати Адміністрації документи, що підтверджують свої статус і повноваження.7. СТАТУС АДМІНІСТРАЦІЇ

7.1. Адміністрація є особою, яка організувала технічну можливість для використання Сервісу.

7.2. Адміністрація здійснює поточне управління Сервісом, вчиняє дії, спрямовані на поліпшення працездатності та інших характеристик Сервісу, прагне до надання допомоги Користувачу, який до неї звернувся.

7.3. Адміністрація не є стороною угод, що укладаються між Покупцем і Продавцем.

7.4. Адміністрація не є податковим агентом за змістом положень законодавства України, Покупці та Продавці самостійно здійснюють утримання та сплату податків відповідно до законодавства України про податки і збори.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

8.1. Адміністрація забезпечує цілодобове функціонування Сервісу. При необхідності Адміністрацією можуть проводитися технічні роботи, пов'язані з внесенням змін і доповнень до Сервісу.

8.2. При цьому Сторони визнають можливу втрату працездатності Сервісу і його окремих модулів, компонентів, виникнення збоїв в роботі Сервісу, а також можливу втрату доступу Користувача до Сервісу з причин, пов'язаних з проведенням технічних робіт.

8.3. Адміністрація не надає будь-яких гарантій, пов'язаних з досягненням якогось результату при використанні Сервісу, не гарантує наявність будь-якої вигоди, в тому числі комерційної, досягнення якогось результату, або задоволення інших потреб Користувача.

8.4. Адміністрація має право на свій розсуд змінювати, доповнювати, видаляти різні елементи і блоки Сервісу без попереднього повідомлення Користувача.

8.5. Адміністрація прагне до забезпечення дотримання Користувачами даної Угоди, шляхом здійснення контролю, нагляду та припинення неправомірних дій користувачів. Контроль, нагляд і припинення є правом Адміністрації, а не обов'язком. Адміністрація не гарантує відсутність будь-якого Контенту, що не відповідає нормам моралі, загальноприйнятого поведінки, оскільки не може нести відповідальність за неправомірні дії Користувачів.

8.6. Адміністрація має право розміщувати рекламу в Сервісі, здійснювати інше комерційне використання Сервісу.

8.7. Адміністрація зобов'язується по можливості здійснювати допомогу Користувачам і відповідати на їхні запитання, якщо вони пов'язані з використанням Сервісу. Відповідь надається Адміністрацією в розумні терміни.

8.8. Адміністрація має право припиняти або обмежувати доступ Користувача до Сервісу, заблокувати доступ до Сервісу, або його окремого елементу, розділу, якщо їй стане відомо про те, що Користувач використовує його не за призначенням, порушує умови даної Угоди.

8.9. Адміністрація має право видаляти або модерувати (змінювати) будь-який Контент, який, на її думку, порушує або може порушувати законодавство України, або не відповідає цим Правилам, без зазначення причин і інших пояснень.

8.10. Адміністрація має право припиняти або обмежувати доступ Користувача до Сервісу, або його окремого елементу, розділу, сервісу, якщо Користувач порушує ці Правила, або законодавство України, а також в разі надходження інформації від інших користувачів, або третіх осіб про такі порушення.

8.11. Адміністрація має право видалити або заблокувати аккаунт Користувача у випадках, коли Користувач порушує ці Правила, або здійснює використання Сервісу з порушенням законодавства України.

8.12. Адміністрація має право здійснювати розсилку sms-повідомлень, повідомлень по електронній пошті, а також особистих повідомлень з використанням Сервісу, що містять інформацію про Сервіс, попередження Користувачу, а також рекламну інформацію. Приймаючи положення даної Угоди, Користувач виражає свою згоду на отримання таких повідомлень. Згоду може бути відкликано Користувачем шляхом направлення відповідного повідомлення Адміністрації.

8.13. Адміністрація зобов'язується інформувати користувачів про всі зміни умов використання Сервісу, шляхом розміщення відповідної інформації на сторінках Сервісу, його розділах. Також така інформація може бути доведена до відома користувачів будь-яким інших зручним способом.9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Адміністрація не несе відповідальності за:

- настання негативних наслідків, у разі надання Користувачем недостовірної інформації;

- втрату логіна і пароля Користувачем, а також за злом Персональної сторінки Користувача, якщо така втрата або злом були викликані необачністю Користувача, або порушенням первинної техніки безпеки в мережі Інтернет, а також неправомірними діями третіх осіб;

- будь-які неправомірні дії третіх осіб;

9.2. Користувач розуміє ризик настання негативних наслідків в результаті недотримання законодавства.

9.3. Адміністрація несе відповідальність за невиконання умов даної Угоди.

9.4. Виключається відповідальність Адміністрації, пов'язана з невиконанням умов даної Угоди в результаті збоїв, а також некоректної роботи платіжних і банківських і небанківських платіжних систем (електронних платіжних систем).

9.5. Користувач несе відповідальність за будь-яку шкоду, яка була заподіяна Адміністрації в результаті його неправомірних дій, в тому числі за втрачену вигоду.

9.6. Адміністрація не несе відповідальності, якщо Користувачем були надані недостовірні дані про себе, свій статус, в тому числі платіжні реквізити, якщо це спричинило невиконання або неналежне виконання Адміністрацією умов даної Угоди.

9.7. Адміністрація не несе відповідальність за перерви в доступі до Сервісу, пов'язані із заміною обладнання або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку Сервісу, за умови попереднього повідомлення Користувача упродовж розумного терміну.

9.8. Відповідальність Адміністрації обмежується реальним збитком, упущена вигода відшкодуванню не підлягає. Збиток може бути викликаний тільки прямими винними діями Адміністрації, пов'язаними з порушенням обов'язків Адміністрації, і не може бути пов'язаний з неукладенням угод між Користувачами.

9.9. Адміністрація не ручається за виконання зобов'язань Продавцями, не виступає медіатором у виникаючих суперечках між Користувачем і Продавцем.

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

10.1. Користувач, який є фізичною особою, виражає свою згоду на передачу Адміністрації свої персональних дані в цілях виконання даної Угоди.

10.2. Користувач згоден на обробку Адміністрацією всіх переданих ним персональних даних, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, оновлення, зміну, використання, поширення (в тому числі передачу, знеособлення, блокування, знищення), в тому числі з використанням системи Інтернет, у відповідність до положень Закону України від 1 червня 2010 року № 2297-V«Про персональні дані і їх захисту» та інших нормативних актів, які гарантують права фізичної особи (суб'єкта персональних даних) на захист, уточнення, блокування або знищення його персональних даних.

10.3. Адміністрація зобов'язується не використовувати персональні дані в цілях, не пов'язаних з цілями даної Угоди.

10.4. При доступі Користувача до Системи може застосовуватися технологія cookies з метою автоматичної авторизації Користувача на Сайті, а також для збору статистичних даних, зокрема, про відвідування Сайту.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Дана Угода набуває чинності з моменту їх Акцепту Користувачем.

11.2. У разі незгоди Користувача з Угодою, або зі змінами, які були внесені в подальшому Адміністрацією, Користувач зобов'язується припинити використання Сервісу.

11.3. До прав і обов'язків Сторін завжди застосовується Угода нової редакції, якщо інше не випливає з характеру правовідносин. Нова редакція Угоди поширюється на раніше діючі правовідносини між Адміністрацією та Користувачем.

11.4. Всі розбіжності і спори Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів. Термін відповіді на претензію складає 20 днів. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, він підлягає розгляду за місцем знаходження Адміністрації відповідно до законодавства України.

12. ВІДОМОСТІ ПРО АДМІНІСТРАЦІЇ

12.1. Найменування: ПП "Знак Якості".

12.2. 65009 , Україна м.Одеса, вул. Маршала Говорова будинок 10в

12.3. ІНН: 880729300694;

12.4. Адреса електронної пошти для запитань, пов'язаних з підтримкою Сервісу, його працездатністю info@znakachestva.ua.