Договір оферти

Договір оферти.
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
на укладення договору оплатного надання послугЦей Договір є публічним договором - Договором публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару.

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Цей документ є спеціальним по відношенню до Угоди користувача і застосовуваним і який приміняється до правовідносин, які виникли між ПП «Знак Якості» і будь-якою особою, що здійснює використання сервісу для реалізації товарів, послуг.1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Для цілей дійсної оферти, нижченаведені терміни та визначення тлумачаться таким чином:

Акцепт повне і беззастережне прийняття Продавцем умов цієї Оферти.

Договір договір надання послуг, який підлягає погашенню, що укладається між Компанією та Продавцем, і визначає умови надання Послуг Компанією.

Компанія – уповноважений орган, який здійснює контроль, нагляд, управління Сервісом, сторона Договору, ПП «Знак Якості».

Оферта – офіційна письмова публічна пропозиція Компанії щодо укладення Договору між з Компанією і Продавцем.

Покупець – будь-який Користувач, який не зареєстрований в якості Продавця.

Продавец – Користувач, що реєструється в якості особи, яка здійснює продаж Товарів з використанням Сервісу, сторона Договору.

Персональная сторінка – це web-сторінка (особистий кабінет), що містить відомості про Користувача і дозволяє Користувачу здійснювати придбання Товарів або розміщення інформації про Товари.

Користувач – фізична або юридична особа, яка здійснює використання Сервісу.

Правочини договори між Продавцем і Покупцем, укладені з використанням Сервісу, спрямовані на відчуження Товару Продавцем.

Сервіс – сервіс, призначений для публікації Продавцями інформації про Товари, що відчуджуються. Являє собою сукупність розміщених в мережі Інтернет web-сторінок і програмних рішень, об'єднаних єдиною тематикою, дизайном і одним адресним простором домену znakachestva.ua/ (і/або інших доменів, які можуть для цього використовуватися Компанією час від часу). Стартова сторінка Сервісу, через яку Компанія припускає здійснювати доступ до решти основних web-сторінок, розміщена в мережі Інтернет за адресою

http://znakachestva.ua/.

Угода – Користувацька угода від 25.12.2015р., регулює загальні питання між Користувачами і Компанією, пов'язані з використанням Сервісу.

Сторони — Компанія і Продавець, який прийняв (приймаючий) дійсну Угоду.

Особистий рахунок спеціальний рахунок Продавця в сервісі, який використовується для оплати Послуг, комісії, а також для здійснення інших дій, передбачених Сервісом.

Товар – будь-які речі, відчужувані Продавцями, оборот яких не заборонений законодавством України. Під товарами також можуть розумітися роботи, послуги та інші нематеріальні об'єкти і права.

Послуги – Послуги, що надаються Компанією за Договором, склад яких визначений офертою.

1.2. Дана Оферта може містити поняття і терміни, не визначені в Розділі 1. У цих випадках тлумачення понять і термінів проводиться відповідно до тексту і змісту Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення поняття і терміна в тексті Оферти, в першу чергу слід керуватися тлумаченням понять і термінів, які використовуються на web-сторінках Сервісу.

1.3. Всі терміни та визначення, зазначені в Розділі 1 даної Оферти повинні розцінюватися виключно в тому сенсі, який їм надано Офертой. Законодавство України або інші нормативно-правові акти можуть тлумачити терміни та визначення по-іншому, проте в цілях даної Оферти слід керуватися смисловим значенням, закріпленим Офертой.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Акцепт означає, що Продавець згоден з усіма положеннями даної Оферти, і рівносильний укладенню договору відповідно до норм Цивільного кодексу України.

2.2.Дана Оферта розміщається в мережі Інтернет на відповідних веб-сторінках Сервісу.

2.3. Акцепт даної Оферти здійснюється шляхом проставлення Продавцем галочки «Я приймаю умови договору оферти» і натискання кнопки «Продовжити».

2.4. Угода застосовується до відносин Сторін в частині, яка не врегульована Офертою.

2.5. В випадку наявності протиріч між текстом Угоди і Оферти пріоритетним є текст Оферти.3. УМОВИ ОФЕРТИ

3.1. За умовами цієї Оферти Компанія зобов'язується надати Продавцю Послуги, а Продавець зобов'язується виплатити Компанії винагороду у випадках, порядку та на умовах, визначених цією Офертою.

3.2. Послуги включають в себе:

3.2.1. Створення та забезпечення умов для залучення Покупців, які бажають придбати Товари Продавця.

3.2.2. Рекламування Сервісу з метою залучення потенційних Покупців.

3.2.4.Забезпечення та підтримка працездатності Сервісу для можливості здійснення Продавцем дій, спрямованих на укладення Угод.

3.2.5. Надання можливості створення Продавцем шаблонного сайту (особистої сторінки на Сервісі).

3.3. Послуги також включають в себе надання невиключної ліцензії на термін дії Сервісу, що дає можливість використання можливостей, доступних в Сервісі для продавця, в тому числі можливості перегляду, публічного показу. Зазначене не применшує інших способів використання Сервісів, не передбачених прямо, але мається на увазі з характеру роботи з Сервісом.

3.4. Сервіс забезпечує виконання наступних завдань:

Sms-сповіщення;

Функція контролю запасу Товарів;

Можливість управління атрибутами Товарів;

Облік і контроль проданих Товарів;

Формування звітів про продаж;

Статистика відвідувань;

Можливість управління відгуками;

Ведення журнала замовлень;

Управління доставкою та соціальними профілями.

Здійснення інших дій, доступних в Сервісі відповідно до вибраного тарифу.

3.5.Сервіс може передбачати надання інших послуг, не наданих у даній Оферті.

3.6. Перелік і зміст Послуг визначаються відповідно до тарифу, обраним Покупцем.

3.7.Компанія не укладає будь-яких договорів з Покупцями, спрямованих на відчуження Товару, не веде будь-яких переговорів від імені Продавця. Всі Угоди Продавець здійснює самостійно, права і обов'язки по Угодах виникають безпосередньо у Продавця і Покупця.4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Компанія зобов'язується:

4.1.1. Надати Послуги відповідно до умов даної Оферти.

4.1.2. У разі необхідності надати Продавцю інформацію про Сервіс, його основні функції.

4.1.3. Забезпечити цілодобове і належне функціонування Сервісу і його сервісів.

4.1.4. У разі програмного, апаратного або іншого технічного збою, негайно приступити до його усунення.

4.2. Компанія має право:

4.2.1. Надавати Послуги з залученням третіх осіб.

4.2.2. Вимагати від Продавця документи, що підтверджують його комерційний статус.

4.2.3. Вимагати від Продавця надання документів, що підтверджують відповідність відомостей про товар вимогам законодавства (ліцензії, сертифікати тощо).

4.2.4. Призупинити надання Послуг у випадках:

отримання інформації про можливе порушення Продавцем умов розміщення інформації про Товари;

грубого або систематичного порушення Продавцем умов Угоди користувача;

у разі необгрунтованої відмови Продавця від надання запитуваних документів.

4.2.5. Самостійно утримувати винагороду з суми, що підлягає передачі Продавцю.

4.2.6. Здійснювати модерацію інформації про Продавця і Товар.

4.2.7. Блокувати або змінювати інформацію, розміщену Продавцем, в разі її невідповідності вимогам даної Оферти.

4.3. Продавець зобов'язується:

4.3.1.Надавати Компанії необхідну і достовірну інформацію про себе і Товар.

4.3.2.Самостійно здійснювати реєстрацію на Сервісі.

4.3.3. Дотримуватись умов Угоди.

4.3.4. Пройти процедуру верифікації, в випадках, коли вона передбачена на Сервісі.

4.3.5. Дотримуватись вимог по розміщенню інформації про Товари, установлені в Додатку № 1 до даної Оферти.

4.3.6. Самостійно додавати опис до Товарів і умов їх відчудження.

4.4. Продавець має право:

4.4.1. Вимагати від Компанії своєчасного і якісного надання Послуг.

4.4.2. Відмовитись від виконання даної Оферти в будь-який момент часу, сповістивши про це Компанію.

4.4.3. Надати документи, необхідні для звітності та бухгалтерського обліку, в електронному вигляді для подписання їх Компанією. При цьому з Продавця може стягуватись додатковаплата, пов’язана з витратами на поштове відправлення підписаних документів.5. ОПЛАТА ПОСЛУГ

5.1. Розмір винагороди, що підлягає виплаті Компанії, порядок її виплати, визначається у відповідності з тарифом, вибраним Покупцем.

5.2. Відомості про тарифи вказуютьсяя у відповідності з інформацією, яка розміщена на відповідних веб-сторінках Сервису.

5.3. У випадку, якщо тарифом не передбачено надання якої-небудь послуги, то за її надання може зніматись окрема плата у відповідності зцінами, вказаними на відповідних веб-сторінках Сервису.

5.4. Винагорода, що виплачується не залежить від очікувань Продавця, виконання Правочинів Покупцями, їх завершеності.

5.5. Компанія може самостійно списувати винагороду з Особистого рахунку.

5.6. При реєстраціїПродавцю може надаватись тестовий період, протягом якого плата за надання Послуг не знімається. Умови і порядок надання тестового періоду визначаютьсяна відповідних веб-сторінках Сервісу.6. УМОВИ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПРАВОЧИНІВ

6.1. Продавець самостійно визначає умови укладання Правочинів і несе відповідальність за їх виконання, завершеність, а також несе ризик невиконання Покупцями покладених на них обов'язків.

6.2. Умови, не узгоджені між Покупцем і Продавцем, визначаються у відповідності з положеннями законодавства України, в тому числі Громадянського кодексу України.

6.3. Сервіс може встановлювати деякі вимоги до порядку та умов оплати, резервування грошових коштів, обмежуючих можливість передбачити інші способи оплати (аванс, в розсточку, по частинам).

6.4. За резервування коштів може стягуватися комісія, розмір якої встановлюється відповідним платіжним агрегатором.

6.7. Усі правовідносини Покупця і Продавця, пов'язані з придбанням, поверненням та обміном Товарів регулюються відповідно до законодавства України.7. ГАРАНТІЇ ПРОДАВЦЯ

7.1. Продавець гарантує, що володіє необхідним статусом для здійснення підприємницької діяльності.

7.2. Приймаючи умови Оферти, Продавець підтверджує, що володіє необхідними ліцензіями та дозволами для продажу Товарів, розміщення інформації про них.

7.3. У разі, якщо Продавець втратить статус, необхідний для здійснення підприємницької діяльності або для продажу певної групи Товарів, то він зобов'язується негайно вчинити дії, спрямовані на недопущення порушень, пов'язаних з втратою такого статусу: видалити або змінити відповідну інформацію, повідомити Покупців.

7.4. Про зміну або втрату статусу Продавець також негайно доводить до відома Компанію.

7.5. Продавець розуміє, що він самостійно здійснює обчислення та сплату податків, зборів та інших платежів.8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, встановлених даною офертою, відповідно до законодавства України.

8.2. Кожна зі сторін повинна виконувати свої обов'язки належним чином, відповідно до покладених на неї зобов'язаннями.

8.3. Компанія не несе відповідальності за відсутність у Продавця необхідного статусу, а також за невідповідність розміщеної інформації вимогам законодавства України.

8.4. Інша відповідальність Компанії визначена Призначеним для користувача Угодою.9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Всі розбіжності, які можуть виникнути між сторонами у зв'язку з виконанням цієї Оферти, будуть вирішуватися шляхом переговорів.

9.2. При неможливості врегулювання розбіжностей в результаті переговорів спори підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Компанії.10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань при виникненні непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин, під якими розуміються: заборонні дії органів влади, громадянські заворушення, епідемії, блокада, ембарго, землетруси, повені, пожежі або інші стихійні лиха.

10.2. У разі настання цих обставин сторона зобов'язана протягом 5 (п'яти) днів повідомити про це іншу сторону.

10.3. Документ, виданий уповноваженим державним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили.

10.4. Якщо обставини непереборної сили продовжують діяти більше 3 (трьох) місяців, то кожна сторона має право відмовитися від виконання зобов'язань в односторонньому порядку.11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Термін для Акцепту оферти не обмежений.

11.2. Текст цієї Оферти може бути змінений Компанією в односторонньому порядку. Всі зміни будуть застосовуватися до відносин сторін, що виникають після внесення змін.

11.3. У всьому іншому, не передбаченому даною офертою, сторони будуть керуватися чинним законодавством України.

11.4. Всі повідомлення сторін можуть направлятися сторонами по електронній пошті, зазначеної в даній Оферті.12. ВІДОМОСТІ ПРО КОМПАНІЮ

Фірмове найменування: ПП «Знак Якості».

Місце знаходження: 65009, Україна м.Одеса, вул. Маршала Говорова, д. 10в, оф. 198а.

ИНН: 00000000.

Адреса електронної пошти для запитань, пов'язаних з підтримкою Сервісу, його працездатністю:

info@znakachestva.ua

Тел. +380677992211.Додаток 1
До Оферти на укладення договору оплатного надання послугПРАВИЛА
розміщення інформації

1.1. Дані правила (далі - «Правила») встановлюють вимоги до інформації про Товари і Продавця. Правила також встановлюють перелік Товарів, продаж яких не допускається або здійснюється з обмеженнями.

1.2. Не допускається розміщувати інформацію про Товари, заборонену для розповсюдження чинним законодавством України (включаючи, але не обмежуючись, інформацією із зазначених нижче пунктів).1.3. Перелік Товарів, та іншої інформації, забороненої до публікації на сервісі:

Розробка, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації (мікронавушники, брелки-камери, окуляри з вбудованою камерою, годинник-камера , радіоелектронні та спеціальні технічні засоби і подібне).

Культивування рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають контролю в Україні, розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку.

Інформація про інших користувачів (юридичних і фізичних осіб-підприємців), які вже представлені в межах Сервісу.

Інформація про користувача, яка не відповідає дійсності.

Інформація про програми винагороди користувачів за натискання на рекламні оголошення, пропозиції про виконання пошуку, перегляду сайтів або читання листів, інформацію про рекламу заробітку в інтернеті, інформацію пов'язану з мережевим маркетингом, фінансовими пірамідами, заробіток на Форексі, МММ, Iwowwe.

Інформація, яка не пов'язана з веденням господарської діяльності, включаючи (але не обмежуючись): особисті фотоальбоми; фан-клуби футбольних клубів; фан-клуби музичних груп; інформаційні сайти; сайти для спілкування; ігрові сайти.

Людські органи, донорські послуги (здам/куплю кров/сперму і подібне).

Тварини і рослини, занесені в список міжнародної конвенції СІТЕС (про торгівлю рідкісними та зникаючими видами флори і фауни). Оголошення про продаж тварин, вирощених в розплідниках, але включених в Міжнародну Червону книгу, має обов'язково містити: правильне і повне найменування тварини, назва розплідника і / або посилання на офіційний сайт розплідника.

Шкури та вироби зі шкур, роги, кінцівки і опудала рідкісних і перебуваючих під загрозою зникнення видів тварин.

Піратські оптичні носії з нелегальними копіями фільмів, музики, ігор.

Контрабандні Товари та крадене майно.

Транспортні засоби, що перебувають в розшуку; без документів.

Державні нагороди (нагороди про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні) - як продаж, так і покупка.

Іноземна валюта та / або інші валютні цінності (за винятком купівлі-продажу для нумізматичних цілей).

Підробні грошові знаки і підробні знаки поштової оплати.

Акції та інші цінні папери, що належать третім особам.

Діючі (в тому числі з простроченим терміном дії) або маючі силу державні посвідчення особи і документи будь-яких існуючих країн світу (паспорта, id-карти, права, студентські квитки, залікові книжки, дипломи, проїзні квитки, перепустки, дозволи, сертифікати, ліцензії та подібне), а також бланки цих документів.

Виготовлення та продаж номерних знаків (стандартних, іменних, елітних і подібне), послуга відмотки пробігу автомобіля.

Спамерські бази, Товари, які можуть сприяти несанкціонованій розсилці.

Бази даних, що містять персональні дані.

Матеріали, що містять державну, банківську або комерційну таємницю.

Інформацію, що порушує авторські права третіх осіб, патентне право, комерційну таємницю, копії сайтів або окремо взяті сторінки, зображення і тексти, розміщені в інтернеті, якщо копіювання заборонено власниками оригіналу.

Матеріали, що порушують таємницю приватного життя, що посягають на честь, гідність і ділову репутацію громадян і юридичних осіб.

Шахрайство, здирництво, прохання чи пропозиції матеріальної допомоги і підтримки в будь-якій формі, в тому числі оголошення «стану спонсором», «шукаю спонсора», «надам матеріальну підтримку», «шукаю матеріальну підтримку», «комерція» і подібне.

Матеріали, які можуть використовуватися як наклеп на людину або групу людей.

Заклики до страйку, протесту, пропозиції взяти участь в будь-яких аукціонах, лотереях і подібне.

Анкетні дані або списки адрес електронної пошти.

Активатори програм, ключі компакт-диску, реєстраційні номери, додатки без оригінального програмного забезпечення.

Браконьєрські інструменти та обладнання (електровудки, сітки і подібне), а також послуги з їх виготовлення.

Облікові записи месенджерів (ICQ, Skype і подібне), адреси електронної пошти, акаунти соціальних мереж.

Послуги, пов'язані з пропозицією допомоги в системах азартних ігор, які містять парі.

Інформацію, пов'язану з розповсюдженням будь-якого виду порнографії, інформацію про послуги сексуального характеру або іншу подібну інформацію, що носить сексуальний характер.

Пропозиції роботи в нічних клубах за кордоном; веб-моделями; пропозиції послуг свінгер-клубів; ескорт-послуги; дівчата-перекладачки в шлюбні агентства; складання ручок на дому.

Інформація з пропозицією агентської діяльності, торгового представництва або будь-який інший діяльності, яка вимагає вербування інших членів, субагентов, субдистриб'юторів, Форекс-трейдинг.

Сумнівні пропозиції роботи, в тому числі в мережі Інтернет без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця (робота для всіх, обробка електронної пошти на дому, робота без вкладень і подібне).

Послуги гіпнотизерів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів, інших осіб, що оголошують себе або що вважаються здатними передбачати події, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля шляхом використання надприродних здібностей або сил. Товари з наявністю надприродних характеристик, здатні впливати на духовний світ, майно, благоустрій.

Інформацію про Товари із зазначенням ціни в іноземній валюті, без вказівки еквівалентної ціни в гривні.

Інформацію, пов'язану з пропагандою і/або закликами до насильства, расової ненависті, протиправних дій.

Інформацію політичного характеру, а також інформацію пов'язану з розпалюванням ворожнечі за національною, расовою, релігійною, статевою та іншими ознаками.Ненормативну лексику, а також образливі висловлювання, в тому числі расистського і релігійного спрямування.

Опис і/або коментарі відносно будь-яких способів шахрайства і/або здирництва.

Спам-розсилки, в яких міститися посилання на Сервіс, а також сайти, створені на платформі Сервісу.

Спам, шкідливі програми, призначені для порушення нормального функціонування або знищення інших програм, серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в інтернеті, а також посилання на таку інформацію.

Лікарські засоби в формах і дозуваннях, що відпускаються за рецептами лікарів, методів лікування, а також вироби медичного призначення і медичної техніки, для використання яких потрібна спеціальна підготовка.

Медичних послуг по штучному перериванню вагітності.

Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Інформація про разові заходи.

Курильні суміші, «мікси» та інша сумнівна продукція, призначена для куріння.

Незаконно отриману приватну та конфіденційну інформацію.

Реклама заснованих на ризику ігор, парі.

Реклама, виробництво або реалізацію алкогольної продукції. В тому числі надання даної продукції в подарунок в рамках покупки або акції.

Інформація про Товари, які підлягають обов'язковій сертифікації або реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідних сертифікатів, дозволів, ліцензій.

Інформація про рекламу і продаж тютюну, тютюнової продукції, тютюнових виробів і курильного приладдя, в тому числі трубок, кальянів, сигаретного паперу, електронних сигарет, якщо вони виконані в формі сигарети (в будь-який інший формі їх продаж дозволена).

Виробництво і реалізація службове, бойової та цивільної зброї (в тому числі зброї самооборони, спортивної, мисливської та сигнальної зброї).

Інформацію про рекламу або продаж анаболічних стероїдів, фармакологічних препаратів, які імітують дію чоловічого статевого гормону.

Інформація про сільськогосподарську продукцію, сировину і продовольство, походженням яких є країни, на які поширюються санкції і з яких заборонено ввезення Товарів в Україну.

1.5. Забороняється розміщувати інформацію про Товари, яка підлягає обов'язковій сертифікації або реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідних сертифікатів, дозволів, ліцензій.

1.6. Інформація про Товари повинна містити обов'язкові відомості, передбачені законодавством про рекламу.

2. При публікації інформації про Продавця він зобов'язується враховувати, що не підлягає публікації інформація:З назвою, яка складається з безглуздого набору символів або набору ключових слів або містить посилання на зовнішні сайти, за умови, що така назва не відповідає повному найменуванню компанії відповідно до засновницьких або реєстраційних документів.

Без зазначення (або некоректного зазначення) відповідних видів економічної діяльності, якими буде займатися користувач.

Із зазначенням адреси, яка не відповідає фактичному місцезнаходженню юридичної особи.

З текстами з використанням слів, набраних ВЕЛИКИМИ літерами (за винятком абревіатур) або з текстами в яких використовується розрядка (написання слів з пробілами між буквами).

Із зазначенням номера телефону за яким неможливо зв'язатися з даними користувачем.

Що займаються реалізацією або розповсюдженням продукції мережевих компаній.

Що займаються реалізацією біологічно активних добавок (БАД).

З великою кількістю граматичних, пунктуаційних або синтаксичних помилок.

З описом на трансліті.

З SEO-спрямованим описом (безглуздий набір ключових слів).

З порушеннями правил оформлення товарних позицій.3. Виняток з вищевказаних правил можливий тільки за погодженням з Компанією.

4. Дані Правила є невід'ємною частиною Оферти.